Ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev 2020 - Всемирный день охраны труда 2020

Опубликовано в Новости

Всемирный день охраны труда 2020
Всемирный день охраны труда 2020

Lugupeetud ametiühingu liikmed!

Уважаемые члены профсоюза!

Töövägivald ja ahistamine töökohal - 28. Aprill 2020 teema Ülemaailmsel Töötervishoiu ja tööohutuse päeval (originaalis - Violence and Harassment in the World of Work).

Palume tungivalt – järgige ohutustehnika nõudeid! Hoidke ennast ja oma kolleege!

Насилие и домогательство в сфере труда — тема Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2020 года (оригинал — Violence and Harassment in the World of Work).

Убедительно просим - соблюдайте правила по технике безопасности! Берегите себя и своих коллег!

Rahvusvaheline tööorganisatsioon (International Labour Organization, ILO) kuulutas 28 aprilli ülemaailmseks töötervishoiu ja tööohutuse päevaks (World Day for Safety and Health at Work), selleks, et tõmmata ühiskonnas kogu maailmas probleemi mastaapsusele aga ka sellele, mil moel töökultuurist ja töötervishoiust rääkimine võib kaasa aidata õnnetuste ja surmajuhtumite ärahoidmisele töökohtadel. Esmakordselt tähistati seda päeva 2003.a.

Töötervishoiu ja tööohutuse päeva tähistamise idee sai alguse hukkunud töötajate mälestuspäevast, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas 1989 aastal kui mälestati viga saanuid või tööõnnetuse tagajärjel elu kaodanud töölisi.

Международная организация труда, МОТ (International Labour Organization, ILO) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте/

Töövägivald ja ahistamine töösuhtes toovad endaga kaasa tõsiseid ohte töötaja tervisele, samuti mõjutab see tootlikust ja ettevõtte mainet.

Ahistamise alle ei tule mõelda ainult seksuaalset ahistamist vaid ka vaimset või muul viisil ahistamist. Ahistamine võib olla otsene või kaudne, nii verbaalne kui ka füüsiline, milleks võivad olla nilbed naljad, ebaväärikad kirjad, alandava sisuga fotod, laimamine, hirmutamine jne.

ILO on leidnud, et mitte väheolulised ei ole vaimne vägivald (töötaja psühholoogiline survestamine, mille eesmärgiks on töötajst vabanemine), mida tuleb üldjuhul ette madala töökultuuriga. Meil ei ole veel kombeks saanud ahistamisest töökohtadel väga palju rääkida ning seetõttu saame üksikute ettevõtete negatiivsest tegevusest teada interneti vahendusel ja sedagi ainult kommentaaridest.

Насилие и домогательства на рабочем месте представляют собой серьезную и постоянную угрозу здоровью и безопасности работников, а также производительности и репутации организации.

Под термином «домогательство» понимается не только сексуальное домогательство, но и любое другое домогательство. Харассмент (домогательство) может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, запугивании, написания лжи о ком-либо, похотливых жестах, ненужных прикосновениях, похлопываниях, поцелуях, щипках, ударах, физическом нападении или в других подобных действиях.

Немаловажной предпосылкой насилия, по мнению МОТ, являются случаи моббинга (психологического давления на работника с целью его последующего увольнения), нередко встречающиеся в коллективах с низким уровнем производственной культуры. Пока у нас не принято заявлять об этом во всеуслышание, в связи, с чем негативная реакция на деятельность компаний и их работников зачастую проявляется в интернет среде лишь в виде отзывов.

Julia Leontjeva

Juhatuse esimees

Тel 334 2252