Ametiühingute toetused tulumaksuvabaks!

Posted in Interneti uudised

foto17.12.2020

2020. aasta lõpuks ka midagi head! Andsime riigikogu ametiühingute toetusrühmaga sisse eelnõu, mis vabastab ametiühingute liikmemaksust liikmetele makstavad toetused tulumaksust. Sest teate, praegu on selline topeltmaksustamine, et ametiühingute liikmemaks on tulumaksuga maksustatud ja siis toetused on ka tulumaksuga maksustatud. Ebaõiglane, eks?! Oleme asunud teele, et see kortsus asi sirgeks ajada! Lisaks soovime vähendada ka nende ettevõtjate bürokraatiat, kes soovivad panustada oma töötajate tervisesse ja tööohutusse. Loodan, et uus aasta toob töötajatele õigusi, vabadusi ja heaolu juurde!

Allikas: https://www.facebook.com/watch/

Sooline palgalõhe

Posted in Interneti uudised

Гендерная разница в зарплатах08.09.2020

Sooline võrdõiguslikkus tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi ja võimalusi ning ka võrdseid kohustusi ja vastutust. See on inimõigus, mis on eelduseks demokraatliku valitsemisvormi toimimisele. Hoolimata sellest, et Eestis on nii Põhiseadus, Soolise võrdõiguslikkuse seadus, kui ka Võrdse kohtlemise seadus, mis sätestavad võrdse kohtlemise põhimõtet, võib reaalsuses soolist ebavõrdsust kohata kogu ühiskonnatasandil - alates koduste tööde jagunemisest meeste ja naiste vahel ja lõpetades soolise ebavõrdsusega tööturul. Ebavõrdne kohtlemine saab sageli alguse hoiakutest ja soostereotüüpidest, mis saadavad naisi ja mehi igas eluvaldkonnas ning avaldavad otsest või kaudset mõju inimeste eneseteostuse võimalustele. Samas on võrdsed võimalused ühiskonnas end teostada, oma võimeid arendada ning valikuid teha, iga indiviidi seisukohalt olulised üldiste majanduskasvu ja sotsiaalse sidususe eesmärkide saavutamiseks. Aina suurenev naiste osalemine tööturul tagab nende majandusliku iseseisvuse ja panustab oluliselt majandusarengusse ning sotsiaalkaitse süsteemide jätkusuutlikkusse.

Palgalõhe

Posted in Interneti uudised

12307.09.2020

Lugeja küsib: Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringust selgus, et töötajad tajuvad meeste ja naiste vahel palgalõhet. Kas tööandjal on kohustus nüüd teemat ettevõtte tasandil täpsemalt uurida ning kuidas seda teha?