Ametiühingute toetused tulumaksuvabaks!

Posted in Interneti uudised

foto17.12.2020

2020. aasta lõpuks ka midagi head! Andsime riigikogu ametiühingute toetusrühmaga sisse eelnõu, mis vabastab ametiühingute liikmemaksust liikmetele makstavad toetused tulumaksust. Sest teate, praegu on selline topeltmaksustamine, et ametiühingute liikmemaks on tulumaksuga maksustatud ja siis toetused on ka tulumaksuga maksustatud. Ebaõiglane, eks?! Oleme asunud teele, et see kortsus asi sirgeks ajada! Lisaks soovime vähendada ka nende ettevõtjate bürokraatiat, kes soovivad panustada oma töötajate tervisesse ja tööohutusse. Loodan, et uus aasta toob töötajatele õigusi, vabadusi ja heaolu juurde!

Allikas: https://www.facebook.com/watch/

Sooline palgalõhe

Posted in Interneti uudised

Гендерная разница в зарплатах08.09.2020

Sooline võrdõiguslikkus tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi ja võimalusi ning ka võrdseid kohustusi ja vastutust. See on inimõigus, mis on eelduseks demokraatliku valitsemisvormi toimimisele. Hoolimata sellest, et Eestis on nii Põhiseadus, Soolise võrdõiguslikkuse seadus, kui ka Võrdse kohtlemise seadus, mis sätestavad võrdse kohtlemise põhimõtet, võib reaalsuses soolist ebavõrdsust kohata kogu ühiskonnatasandil - alates koduste tööde jagunemisest meeste ja naiste vahel ja lõpetades soolise ebavõrdsusega tööturul. Ebavõrdne kohtlemine saab sageli alguse hoiakutest ja soostereotüüpidest, mis saadavad naisi ja mehi igas eluvaldkonnas ning avaldavad otsest või kaudset mõju inimeste eneseteostuse võimalustele. Samas on võrdsed võimalused ühiskonnas end teostada, oma võimeid arendada ning valikuid teha, iga indiviidi seisukohalt olulised üldiste majanduskasvu ja sotsiaalse sidususe eesmärkide saavutamiseks. Aina suurenev naiste osalemine tööturul tagab nende majandusliku iseseisvuse ja panustab oluliselt majandusarengusse ning sotsiaalkaitse süsteemide jätkusuutlikkusse.

Palgalõhe

Posted in Interneti uudised

12307.09.2020

Lugeja küsib: Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringust selgus, et töötajad tajuvad meeste ja naiste vahel palgalõhet. Kas tööandjal on kohustus nüüd teemat ettevõtte tasandil täpsemalt uurida ning kuidas seda teha? 

Tööinspektsioon: metalltoodete tootmisel varitseb suurim oht tööl kaitseta töövahendiga

Posted in Interneti uudised

12328.08.2020

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 75 metalltoodete tootmisega tegelevas ettevõttes. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 375 rikkumist ning 200 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. 

Sihtkontrolli käigus kontrollisid tööinspektorid töövahendite korrasolu, isikukaitsevahendite kasutamist ning töökeskkonna riskianalüüside vastavust tegelikule olukorrale. Seekord külastati  ettevõtteid Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. 

Ametiühingud: segadus eneseisolatsiooni- ja hoolduspäevade tasustamisel põhjustab koroonaviiruse levikut

Posted in Interneti uudised

12325.08.2020

Täna kell 14 algaval kolmepoolsel kohtumisel sotsiaalministriga tõstatavad ametiühingud muuhulgas küsimuse sellest, kuidas peaks viiruse leviku tõkestamiseks lahendama olukordi, mis ei ole täna veel piisavalt hästi reguleeritud.

Keemikute Ametiühingu jurist Janek Pahka toob näite Ida-Virumaalt, kus ühel lapsevanemal avastatud koroonaviiruse tõttu suleti terve lasteaiarühm ning inimesed ei saanud enam oma lapsi lasteaeda viia, kuigi lasteaia õpetajad olid terved, lapsed olid terved ning nende vanemad olid terved.