Sooline palgalõhe

Posted in Interneti uudised

Гендерная разница в зарплатах08.09.2020

Sooline võrdõiguslikkus tähendab naiste ja meeste võrdseid õigusi ja võimalusi ning ka võrdseid kohustusi ja vastutust. See on inimõigus, mis on eelduseks demokraatliku valitsemisvormi toimimisele. Hoolimata sellest, et Eestis on nii Põhiseadus, Soolise võrdõiguslikkuse seadus, kui ka Võrdse kohtlemise seadus, mis sätestavad võrdse kohtlemise põhimõtet, võib reaalsuses soolist ebavõrdsust kohata kogu ühiskonnatasandil - alates koduste tööde jagunemisest meeste ja naiste vahel ja lõpetades soolise ebavõrdsusega tööturul. Ebavõrdne kohtlemine saab sageli alguse hoiakutest ja soostereotüüpidest, mis saadavad naisi ja mehi igas eluvaldkonnas ning avaldavad otsest või kaudset mõju inimeste eneseteostuse võimalustele. Samas on võrdsed võimalused ühiskonnas end teostada, oma võimeid arendada ning valikuid teha, iga indiviidi seisukohalt olulised üldiste majanduskasvu ja sotsiaalse sidususe eesmärkide saavutamiseks. Aina suurenev naiste osalemine tööturul tagab nende majandusliku iseseisvuse ja panustab oluliselt majandusarengusse ning sotsiaalkaitse süsteemide jätkusuutlikkusse.

Palgalõhe

Posted in Interneti uudised

12307.09.2020

Lugeja küsib: Ettevõtte töötajate rahulolu-uuringust selgus, et töötajad tajuvad meeste ja naiste vahel palgalõhet. Kas tööandjal on kohustus nüüd teemat ettevõtte tasandil täpsemalt uurida ning kuidas seda teha? 

Tööinspektsioon: metalltoodete tootmisel varitseb suurim oht tööl kaitseta töövahendiga

Posted in Interneti uudised

12328.08.2020

Tööinspektsioon viis läbi sihtkontrolli 75 metalltoodete tootmisega tegelevas ettevõttes. Sihtkontrolli tulemusena registreerisid inspektorid kokku 375 rikkumist ning 200 rikkumise kohta koostati ettekirjutus. 

Sihtkontrolli käigus kontrollisid tööinspektorid töövahendite korrasolu, isikukaitsevahendite kasutamist ning töökeskkonna riskianalüüside vastavust tegelikule olukorrale. Seekord külastati  ettevõtteid Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal. 

Ametiühingud: segadus eneseisolatsiooni- ja hoolduspäevade tasustamisel põhjustab koroonaviiruse levikut

Posted in Interneti uudised

12325.08.2020

Täna kell 14 algaval kolmepoolsel kohtumisel sotsiaalministriga tõstatavad ametiühingud muuhulgas küsimuse sellest, kuidas peaks viiruse leviku tõkestamiseks lahendama olukordi, mis ei ole täna veel piisavalt hästi reguleeritud.

Keemikute Ametiühingu jurist Janek Pahka toob näite Ida-Virumaalt, kus ühel lapsevanemal avastatud koroonaviiruse tõttu suleti terve lasteaiarühm ning inimesed ei saanud enam oma lapsi lasteaeda viia, kuigi lasteaia õpetajad olid terved, lapsed olid terved ning nende vanemad olid terved.

Tööinspektsioon: kontrollitud ehitusplatsidest üheksal olid täidetud kõik ohutusnõuded

Posted in Interneti uudised

12308.07.2020

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 58 ehitusplatsil, kus tuvastati 47 rikkumist. Kõik oli korras üheksal ehitusplatsil. 

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse. 

Uuringu tulemused: suur hulk Eesti töötajaid teenib raha mitmel ametikohal korraga

Posted in Interneti uudised

12327.11.2019

CV-Online Estonia (CV.ee) viis novembris läbi küsitluse, kus osales ühtekokku 700 inimest, kellest 400 olid töötava eraisiku rollis ja 300 inimest tööandja rollis. Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kui palju on Eesti ettevõtetes inimesi, kes töötavad mitmel ametikohal, milline on mitme rolli pidamise mõju ja tegelik põhjus ning kuidas suhtuvad sellesse tööandjad.

Karin Paulus: iga koondatu vajab hellust

Posted in Interneti uudised

https://s.err.ee/photo/crop/2019/07/18/663515hc7c1t28.jpg18.07.2019

Karin Paulus kirjutab Eestis toimunud suurkoondamiste taustal sellest, et vastutustunnet ja hoolimist võiks meie töökultuuris senisest palju enam olla.

Viimastel kuudel - ja tegelikult ka aastatel - on järjest tulnud suuri uudiseid masendavatest koondamistest ja sundpuhkustest. Portsust töötajatest on viimati soovinud vabaneda õmblusettevõte AGN, retropood Mööblimaja, Operaili Tapa depoo vagunite remondiäri, Narva linnakantselei.